Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

Περίεργη συμπεριφορά ηλικιωμένου σκύλου

Ratsa: ΘΙΒΕΤΙΑΝΟ ΣΠΑΝΙΕΛ

Hlikia: 15 ἐτῶν

Baros: 5 kg

Erotisi: Ὁ Φοῖβος ἔφθασε μέχρι αὐτὴν τὴν ἡλικία χωρὶς προβλήματα ὑγείας καὶ μόνη ἰατρικὴ παρακολούθησις μέχρι τώρα ἦτο ἡ συνήθης, ἐβολιασμοί καὶ τὰ τοιαῦτα. Ζωηρός, εὐθιάθετος, καλοφαγᾶς, πάντοτε ἐν γρηγόρσει ἄν καὶ μὲ τὸ γῆρας εἶχε βαρύνει κάπως, πρᾶγμα φυσικόν ἐξ ἄλλου.

Ὅλα αὐτὰ μέχρι τὴν περασμένην Πέμπτην, 23/5. Τὴν ἑπομένην ἄρχισε νὰ παρουσιάζει περίεργη συμπεριφορὰ καὶ ἀργὰ τὸ βράδυ ἀνέβασε ὑψηλὸν πυρετόν.  Τὴν ἑπομένην τὸν ἐπεσκέφθη ὁ ἰατρός του ὁ ὁποῖος διεπίστωσε πυρετὸν 41,2. Ἀμέσω προέβη εἰς τὰ δέοντα, ὁ πυρετὸς ἔπεσε ἀλλὰ τὸ βράδυ ἐπανῆλθε. Καὶ πάλι ὁ ἰατρός, καὶ πάλι τὰ δέοντα,  πάλι πυρετὸς τὴν ἑπομένην, ἀλλὰ σὲ ὕφεσιν. Ἐν πάσει περιπτώσει αὐτὸ ἐξηκολούθησε μέχρι  προχθὲς τὴ Τετάρτην ὁπότε τὰ συμπτώματα ὑπεχώρησαν καὶ τώρα ὁ Φοῖβος εἶναι σὲ σταθερὴ ἀνάρρωσιν.

Ὅμως, καὶ ἐδῶ εἶναι τὸ ἐρώτημα, ἀπὸ τὴν πρώτην ἡμέρα τῶν συμπτωμάτων ὁ Φοῖβος παρουσιάζει ἀλλόκοτη συμπεριφορά μὲ διακυμάνσεις. Ἄλλοτε εἶναι ὁ παλαιὸς Φοῖβος, καταβεβλημένος ὡς εἶναι φυσικὸν ἀπὸ τὴν ταλαιπωρίαν, καὶ ἄλλοτε  φαίνεται νὰ χάνῃ ἐπαφὴ μὲ τὸ περιβάλλον. Μπορεῖ νὰ στέκεται ὄρθιος ἀρκετὴν ὥρα μὲ τὰ μάτια ἀπλανῆ προσηλωμένος συνήθως εἰς τὸν τοῖχο, ἄλλοτε νὰ κοιμᾶται μὲ τὶς ὧρες (ἄν καὶ σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ εἰς τὸ σπίτι συμπεριφέρεται ὡς γάτα, ἐδῶ τὸ παρακάνει), ἔχει δυσκολία εἰς τὴν βάδισιν, καὶ ἄλλα παρόμοια. Μετὰ καὶ πάλι ὁ γνωστὸς Φοῖβος. Ὅλη αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ μᾶς ἔχει προβληματίσει.

Ἄν δύνασθε νὰ μᾶς διαφωτίσετε περὶ τοῦ τὶ συμβαίνει μὲ τὸ σκυλάκι μας θὰ σᾶς εἴμεθα εὐγνώμονες. Ἄν πάλι θέλετε περισσότερες πληροφορίες εὐχαρίστως νὰ σᾶς τὶς στείλω. Ἄν πάλι εἶναι δυνατὸν νὰ σᾶς τὸν φέρουμε νὰ τὸν ἐξετάσετε εὐχαρίστως νὰ τὸ κάνουμε.

Εὐχαριστῶ πολύ διὰ τὴν προσοχήν σας καὶ ἐν ἀναμονῇ ἀπαντήσεώς σας, Ἔρρωσθε